Wait for 1 minute and hit 'Refresh' - Xin chờ 1 phút và ấn vào 'Refresh' hay là 'Reload'