Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415258 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to SàiGònThương
 SàiGònThương - ID: 1415258
 Name:  SàiGònThương
 IP & Posted by:  73.55.176.114 on August 30, 2017 at 1:31pm
 Updated by:  January 12, 2020 at 1:15pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  +1
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  BusinessOwner
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Short:+/Long:*
 Free Time:  +1 713 474 6039
 I Am:  Thành thật sẽ đến với chân thành. {Trước năm 1975, Hòn Ngọc Viễn Đông là tên gọi của Sài Gòn Thương}
 Looking For:  Anh tìm sự chân thành và thủy chung viên mãn.

Back | Send Email to SàiGònThương (ID: 1415258)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.